Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT
Familie Eussen (vacantiehuisjes.nl – inlimburgopvakantie.nl – Domein Hellebeuk) wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met fam. Eussen.
1. TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die worden verhuurd door Fam. Eussen
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met Fam. Eussen een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en zijn medehuurders die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
2. RESERVERINGEN
2.1 Fam. Eussen neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Fam. Eussen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
2.3 Indien Fam. Eussen uw reservering in behandeling neemt, zendt Fam. Eussen u een bevestiging tevens factuur binnen 10 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Fam. Eussen.
2.4 Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met Fam. Eussen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Fam. Eussen komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Fam. Eussen de reservering aan u heeft bevestigd.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is (maximaal 3 maanden).
3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Fam. Eussen niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Fam. Eussen om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.
3.2. Indien Fam. Eussen door omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekken tot locatie of het type en/of ligging van de bungalow, kan Fam. Eussen u een passend alternatief bieden.
4. IN-DE-PLAATSSTELLING
4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Fam. Eussen.
5. PRIJZEN
5.1 U bent aan Fam. Eussen verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Fam. Eussen is verzonden
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.4 Fam. Eussen heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Fam. Eussen geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.
6. EXTRA KOSTEN
6.1 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van Domein Hellebeuk. U/de huurder bent aan Fam. Eussen te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.
7. BETALINGEN
7.1 Binnen 7 dagen na het maken van een reservering dient u een aanbetaling te doen van 40% van het totaal te betalen bedrag.
7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Fam. Eussen uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf.
7.3 Bij reserveringen binnen 6 weken maar tot 14 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag binnen 7 dagen na het maken van de reservering te worden voldaan. Bij reserveringen binnen 14 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct bij de reservering te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet(volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Fam. Eussen, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Fam. Eussen u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Fam. Eussen, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien(tijdige) betaling uitblijft, is Fam. Eussen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). U bent aansprakelijk voor alle schade die Fam. Eussen als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Fam. Eussen in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Fam. Eussen heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing.
7.5 Fam. Eussen heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. AANKOMST EN VERTREK
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
8.2 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Fam. Eussen. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.
9. REGLEMENTEN
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan het regelement van Domein Hellebeuk en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u nakijken bij het zwembad.
9.2 Conform de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Fam. Eussen besluiten de gasten niet onder te brengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen, dat aangegeven is bij de boeking. Extra personen dienen aangemeld te worden bij Fam. Eussen.
9.4 Fam. Eussen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van het zwembad. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten en zwembadjes bij de accommodatie te plaatsen.
9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).
9.7 Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, regelement Domein Hellebeuk en/of Zwembadreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen, heeft Fam. Eussen het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.8 Indien er ernstig vermoeden is dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het Fam. Eussen gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.
10. HUISDIEREN
10.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Fam. Eussen. In dat geval wordt door Fam. Eussen een toeslag in rekening gebracht aan u.
10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot het terrein van het zwembad. Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. En buiten Domein Hellebeuk te worden uitgelaten. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
10.3 Voor honden dient een hondenmand te worden meegenomen en voor meegebrachte honden is bescherming tegen vlooien verplicht, waarbij zowel druppels, pillen als een vlooienband volstaat.
11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of elders op het Domein.
11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade doorbreuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Fam. Eussen en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
12. INTERNETGEBRUIK
12.1 Fam. Eussen biedt de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen gratis toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel, hier kunnen verder geen rechten aan worden verleend.
12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
12.3 Fam. Eussen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Fam. Eussen in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internetwebsites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Fam. Eussen als aanbieder van accommodatie.
12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker dan wel degene die de huurder vergezellen, heeft Fam. Eussen het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.
12.6 De huurder vrijwaart Fam. Eussen tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Fam. Eussen zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.
13. BORGSOM
13.1 Fam. Eussen kan van u voor of bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt € 50,- per persoon. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) kan de vereiste borgsom door Fam. Eussen worden verhoogd.
13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Fam. Eussen kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.
13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Fam. Eussen gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
13.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Fam. Eussen bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Fam. Eussen op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
14. ANNULERINGSKOSTEN
14.1 Binnen 48 uur na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden geannuleerd tenzij de reservering 28 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan.
14.2 Indien een reservering wordt geannuleerd na 48 uur na het maken van de reservering of betrekking heeft op een verblijf dat binnen 28 dagen na reservering zou aanvangen, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 90 dagen voor de dag van aankomst 40% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 89e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag.
14.3 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsregeling- of verzekering af te sluiten.
14.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.
15. OVERMACHT EN WIJZIGING
15.1 In het geval Fam. Eussen al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Fam. Eussen binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.) of de overeenkomst te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Fam. Eussen zal als dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade
16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Fam. Eussen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Domein Hellebeuk.
16.2 U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie andere eigendommen van Fam. Eussen ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op Domein Hellebeuk bevinden.
16.3 U/ de huurder vrijwaart Fam. Eussen voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
16.4 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u als dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
16.5 Kennelijke druk- en zetfouten binden Fam. Eussen niet.
17. KLACHTEN
17.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Fam. Eussen kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u direct bij Fam. Eussen te melden. Zodat fam. Eussen de mogelijkheid krijgt om uw klacht te verhelpen.
18. TOEPASSELIJK RECHT
Op de overeenkomst tussen u en Fam. Eussen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19. REISDOCUMENTEN
U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Fam. Eussen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.
20. PRIVACY
20.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze diensten te geven.
20.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
20.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail naar info@vacantiehuisjes.nl

Translate »